Uporabniki morajo upoštevati splošne pogoje storitve spletnega anketiranja AvaPolls, ki je nabor pogojev pri uporabi storitve AavPolls na inštalaciji AvaPolls.si. Pri tovrstnih storitvah, gre za precej običajne pogoje. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi pogoje uporabe AvaPolls na inštalaciji AvaPolls.si. Del splošnih pogojev uporabe so tudi Politika zasebnosti, Politika piškotkov in Antispam politika.

1. SPLOŠNO

Uporabni storitev, ki jih omogoča AvaPolls postanete z registracijo na spletnem mestu AvaPolls.si, kjer lahko oblikujete spletne vprašalnike in z njihovo pomočjo zberete anketne podatke. Ko se registrirate, eksplicitno potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji, da z njimi soglašate, ter da vas njihove določbe zavezujejo. Upravitelji in lastniki spletne strani AvaPolls.si si pridržujemo pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.

Registracija

Če želite uporabljati storitve spletnega mesta AvaPolls.si je potrebno opraviti registracijo. Obvezen element je e-mail naslov, ki mora biti celoten čas trajanja uporabe teh storitev ažuren ažuren, veljaven in pravilen. Upravitelji in lastniki spletnega mesta AvaPolls.si se zavezujemo, da e-maila ne bomo uporabljali, razen za namene (a) registracije, (b) storitev AvaPolls, ki jih potrebuje sam uporabnik (npr. pošiljanje e-mail vabil v anketo, avtomatska obvestila uporabniku o dostopu do ankete ipd.), (c) občasnim, največ 1x letno evalvacijskim anketam, zaradi potrebe razvoja novih funkcionalnosti.,… in (d) letno obvestilo o nadgradnjah in izobraževanju (od česar pa se lahko uporabnik v svojem profilu tudi odjavi). Poleg tega lahko v skladu z zakonodajo osebne podatke zahtevajo pravosodni organi.

Uporaba za zakonite dejavnosti in na zakonit način

Kot uporabnik spletnega mesta AvaPolls.si se obvezujete, da boste le-tega v skladu s splošnimi pogoji in ne boste uporabljali za nezakonite dejavnosti. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko onemogočil, poškodoval, preobremenil ali kakorkoli drugače škodil informacijskemu sistemu, ki ga uporablja AvaPolls.si. Prav tako pa ni dovoljeno oviranje ali onemogočanje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta AvaPolls.si ter pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta AvaPolls.si.

2. VARNOST IN DOSTOPNOST PODATKOV

Varnost podatkov

Na spletnem mestu AvaPolls.si poteka komunikacija med uporabniki in spletnim mestom prek standarda Transport Layer Security (TLS). Ta s pomočjo šifriranja preprečuje dostop tretje osebe do podatkov. Prav tako pa se varnostno občutljivi podatki, kamor spadajo uporabniška gesla, v bazi AvaPolls.si shranjujejo v šifrirani obliki.

Hramba in dostopnost anketnih podatkov

Storitev AvaPolls.si trajno hrani in arhivira vse ankete uporabnikov, ki imajo za svoje ankete izključno pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov na strežnikih v Sloveniji. Podatki se hranijo v profesionalnem, z ISO 27001 certificiranem podatkovnem centru in strežniku v Sloveniji, ki upošteva najvišje standarde glede napajanja, varovanja in izvajanja rednih varnostnih kopij podatkov.

Za zagotavljanje zanesljivega delovanja AVAPolls se hranijo strežniške dnevniške datoteke, ki beležijo napake v izvajanju procesov, in dnevniške datoteke dostopov, ki vsebujejo čas, IP naslov, vrsto brskalnika, ciljno datoteko na strežniku in izid zahteve (uspešno, neuspešno). Preko dnevniških datotek ni mogoča identifikacija anketnih odgovorov, saj se shranjujejo ločeno od uporabniških in anketnih podatkov.

Enostavno restavriranje (za preproste primere) se lahko izvede brezplačno, v primeru, da uporabnik po lastni krivdi izbriše anketne podatke. Za vsak primer posebej se ugotavlja, ali gre za preprost primer. Vse oblike nestandardnega restavriranja podatkov (npr. povrnitev obstoječih podatkov na točno določeno časovno točko), kjer je potrebna pomoč programerjev, je možno po dogovoru v skladu s cenikom dodatnih storitev AvaPolls.

V primeru, da strežnik ne bi bil dostopen ali da bi bilo njegovo delovanje kakorkoli upočasnjeno, je naše osebje nemudoma obveščeno, saj pri AvaPolls.si uporabljamo orodja za merjenje dostopnosti strežnikov.

Hramba in dostopnost uporabniških računov in anket

Tudi uporabniški računi, skupaj z uporabnikovimi anketami, se trajno hranijo v profesionalnem, z ISO 27001 certificiranem podatkovnem centru in strežniku v Sloveniji, ki upošteva najvišje standarde glede napajanja, varovanja in izvajanja rednih varnostnih kopij podatkov. Kar pomeni, da posamezni uporabniški račun ostane shranjen v bazi, tudi če je uporabnik dlje časa neaktiven. Prav tako tudi velja, da ankete ostanejo shranjene tudi po tem, ko niso več aktivne in se podatki ne zbirajo več.

Uporabnikova odgovornost pri varovanju uporabniškega imena in gesla

Kot uporabnik spletnega mesta AvaPolls.si in imetnik uporabniškega računa ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene z uporabo le-tega. Prav tako ste odgovorni, da uporabljate geslo, ki je dovolj kompleksno z vidika varnosti, ter da to geslo shranjujete na varni lokaciji.

V primeru, uporabe storitve na javnih računalnikih ali računalnikih, ki so dostopni več osebam, vam priporočamo, da ne shranjujete svojega uporabniškega imena, gesla ter ostalih podatkov. Ob vsakršnem utemeljenem sumu ali nepooblaščeni uporabi, morate o tem nemudoma obvestiti upravitelje in lastnike spletnega mesta AvaPolls.si.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta AvaPolls.si nismo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa, gesla ali drugih podatkov.

Piškotki

Za delovanje prijave v sistem in izdelave anket na AvaPolls.si so nujni piškotki. Pri osnovni prijavi se privzeto uporabljajo sejni piškotki, ki se ob koncu seje pobrišejo. Na zahtevo uporabnika si sistem zapomni uporabniško ime in geslo, v kolikor se uporabijo trajni piškotki. V tem primeru (kot tudi v primeru Google ali Facebook prijave) je uporabnik v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZEKom-1 obveščen o tem, da se bodo naložili piškotki in ima možnost, zavrnitve. Več o tem v Politiki piškotkov.

3. VAROVANJE ZASEBNOSTI IN AVTORSKE PRAVICE

Ko sprejmete pogoje uporabe AVAPolls, se zavežete, da boste upoštevali tudi vse pogoje, navedene v Politiki zasebnosti.

Na spletnem mestu AvaPolls.si je prepovedano kakršnokoli zbiranje osebnih podatkov v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnikom svetujemo, da sestavijo anketna vprašanja tako, da v podatkovno bazo vnašanje osebnih podatkov s strani uporabnikov spletne ankete ne bo mogoče.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Z izdelavo ankete v storitvi AvaPolls ste njen avtor in imate pravico do njene uporabe. Pravico do redistribucije ankete imajo le osebe, ki jim dodelite dostop do ankete. Kot avtor ankete, v celoti odgovarjate za njeno vsebino kar pomeni kakršno koli vpisovanje ali posredovanje kakršnihkoli informacij ter podatkov, zlasti anketnih vprašanj, na spletno mesto AvaPolls.si jamčite, da imate pravico do uporabe teh informacij in podatkov oz. ste lastnik ustreznih avtorskih pravic za objavo teh informacij in podatkov.

4. NEŽELENA KOMUNIKACIJA

S sprejemom pogoje AvaPolls.si pristanete, tudi da boste upoštevali tudi vse pogoje, ki so navedeni v Antispam politiki.

Uporabnik lahko e-mail vabila za sodelovanje v raziskavi pošilja le naslovnikom, za katere je razvidno, da so na veljaven način pristali na to. Uporabnik se zaveže, da z uporabo storitve AvaPolls.si za pošiljanje takšnih sporočil ne bo širil neželenih vsebin, da bo uporabnikom omogočal odjavo od prejemanja vabil, da bo pri pošiljanju vedno uporabljal veljaven e-mail naslov pošiljatelja in da sistema za pošiljanje vabil ne bo uporabljal v namene neposrednega trženja ali prodaje.

S sprejetjem pogojev pristanete tudi na to, da sta prepovedana objava in sporočanje vsebin, ki so žaljive, spadajo v definicijo sovražnega govora (297. člen Kazenskega zakonika) ali so glede na veljavno zakonodajo na kakršenkoli drug način nelegalne. Za vso vsebino, ki jo uporabnik na kakršen koli način objavi ali sporoča s pomočjo storitve AvaPolls, odgovarja uporabnik sam.

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Za uporabniške vsebine ter katerekoli druge informacije ali podatke, objavljene na spletnem mestu AvaPolls.si s strani uporabnikov, upravitelji in lastniki spletnega mesta AvaPolls.si ne odgovarjamo. Prav tako se zavezujemo, da bomo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, ne bodo dostopni javnosti in tretjim osebam, prav tako se zavezujemo da bodo podatki ustrezno varovani pred nepooblaščeno zlorabo ali izgubo.

O ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti naših storitev programske ali strojne opreme upravitelji AvaPolls.si ne dajemo nobenih izjav. Vse storitve so na voljo brez kakršnekoli garancije oziroma “takšne, kot so”. Upravitelji AvaPolls.si v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti in zavračamo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi storitvami ter za kakršnokoli neposredno, posredno, posledično ali kakršnokoli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je kakorkoli povezana z delovanjem ali uporabo spletnega mesta AvaPolls.si in njegovih storitev oziroma z nezmožnostjo uporabe spletnega mesta in njegovih storitev.

Upravitelji AvaPolls.si, bodo razkrili podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi zaščite in uresničevanje zakonitih interesov AvaPolls.si.

Uporabniki spletnega mesta AvaPolls.si prekrškovno in kazensko odgovarjajo v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Kazenskega zakonika, saj so seznanjeni z dejstvom, da nimajo vseh ustreznih dovoljenj za uporabo in obdelavo vnesenih podatkov in vseh ustreznih dovoljenj za obdelavo osebnih podatkov. Uporabniki spletnega mesta AvaPolls.si prevzemajo vso pravno odgovornost in vse pravne posledice, ki bi nastale kot posledica neobstoja dovoljenj, v primeru lažne izjave o obstoju dovoljenj za uporabo in obdelavo zgoraj navedenih podatkov,.

Poseganje v anketni proces

Uporabniki so lastniki svojih vsebin in prav tako zanje odgovarjajo sami. Upravitelji in lastniki spletnega mesta AvaPolls.si nikoli ne pregledujemo vsebin, nismo odgovorni zanje in vanje ne posegamo. Razen v slednjih izjemnih primerih:

  1. Eksplicitna prošnja in odobritev uporabnika (npr. metodološka pomoč, reševanje tehničnih težav).
  2. Eksplicitno opozorjeni s strani respondentov ali tretjih oseb, da so določene vsebine v anketi žaljive, kršijo zakonodajo (posebej avtorsko), opolzke, kršijo pričujoče splošne pogoje, politiko zasebnosti ali antispam politiko, ter če so kako drugače neprimerne. V takem primeru si pridržujemo pravico, da uporabnika pozovemo za dostop do vsebin ter za pojasnilo. V primeru, nesodelovanja uporabnika in da, ocenimo, da so obtožbe resne in utemeljene, upravitelji uporabnika obvestimo, da bomo do ankete dostopali v funkciji tehničnega administratorja. Če na tej točki ocenimo, da so vsebine dejansko neprimerne, uporabnika pozovemo, da jih umakne, sicer jih lahko po lastni presoji brišemo, urejamo ali premikamo sami. Prav tako lahko ustrezno ukrepamo v okviru policijske preiskave ali sodne odločbe.

6.KONČNE DOLOČBE

Del splošnih pogojev uporabe so tudi Politika piškotkov, Politika zasebnosti, in Antispam politika, ki jih morate prav tako razumeti in sprejeti, če se strinjate s temi splošnimi pogoji.

Za reševanje vseh nesporazumov in sporov v zvezi s spletnim mestom AvaPolls.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale izvensodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

S klikom ‘Strinjam se’ uporabnik potrjuje, da je prebral vsebino splošnih pogojev in da se z njimi strinja. Sprejemanje teh pogojev se šteje za osebno privolitev posameznika po 1. odstavku 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ljubljana, 2023